Jesteś tutaj: Start / DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

                                                       

Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu  Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W myśl § 11b ust. 2 -3 cyt. rozporządzenia nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych Dolnośląski Kurator Oświaty określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

KLASA 8

https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf

PUNKTY MAJĄ ZNACZENIE

Już dzisiaj musicie pomyśleć o punktach rekrutacyjnych, ponieważ rekrutacja oparta jest na liczeniu punktów. Próbne egzaminy i pierwszy semestr są za Wami , więc sami możecie sprawdzić jakie macie szanse i możliwości dostać się do wybranych szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajduje się rozporządzenie, która pokazuje sposób przeliczania punktów. 

http://prawo.sejm.gov.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdfpl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

 

 

 

                                                                                 KLASA  7

Temat: Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

Zastanów się:

 • jakie znasz typy szkół ponadpodstawowych.
 • ile trwa edukacja w każdej z nich,
 • jakie zawody i kwalifikacje można zdobyć po ich ukończeniu,
 • jakim rodzajem egzaminu kończy się nauka w każdej z nich.

Zdarza się, że ten sam zawód można zdobyć w różnych typach szkół (np. technikum i szkoła policealna).

Możesz ułożyć swoją drogę zawodową, przykład poniżej

 1. Szkoła Podstawowa 8 lat > Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie Fryzjer  3 lata > Branżowa Szkoła II Stopnia w zawodzie Fryzjer 2 lata > Fryzjer   
 2. Szkoła Podstawowa 8 lat >  Technikum Usług Fryzjerskich 5 lat > Fryzjer 

Po wykonaniu zadania obejrzyj film. Zastanów się , dlaczego warto jest dobrze przygotować się do podjęcia decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu?

https://youtu.be/6TYKpA64ouc?list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx

Coraz rzadziej wybór zawodu oznacza jedną pracę na całe życie. Wiele zawodów pozostawi otwartą drogę na podnoszenie swoich kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.Poniżej przedstawiam alternatywne ścieżki zawodowe.

 

      

Temat: Czym się interesuję?

Zainteresowania to skłonność do wykonywania pewnych czynności. Wyzwalają one w człowieku naturalną chęć poznania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości  poprzez konkretny sposób spędzania czasu wolnego, odpoczynek oraz naukę. Pewne grupy zainteresowań przypisane są określonym profesjom, tak więc posiadanie ich ułatwia wybór zawodu.

Pomyśl o swoich pasjach, zainteresowaniach, wszystkich zajęciach, które wykonujesz w czasie wolnym. Zastanów się, w czym jesteś dobry, do czego masz uzdolnienia. Te informacje mogą być pomocne w sytuacji, gdy wybierasz lub zmieniasz zawód. 

Aby określić swoje zainteresowania zawodowe musisz odpowiedzieć sobie na wiele pytań związanych z dotychczasowym życiem, a zebrane wyniki porównać z poszczególnymi opisami zawodów.

Macie przed sobą pytania dotyczące czynności, jakie lubicie i jakich nie lubicie wykonywać. Na każde pytanie należy odpowiedzieć tak  lub nie . Starajcie się odpowiedzieć na pytanie szczerze, nie namyślając się długo.

Wynik tego ćwiczenia wskazuje kierunek rozwoju zainteresowań zawodowych.

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

Obejrzyj film dotyczący zainteresowań

 https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74

http://centrum-kultury.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2019/01/people.png

 http://centrum-kultury.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2019/01/people.png

                                           

Temat: Poznaj swoje predyspozycje zawodowe.

Każdy człowiek charakteryzuje się innymi zdolnościami i umiejętnościami.

Są one określane mianem predyspozycji zawodowych, czyli skłonności lub umiejętnościami do wykonywania określonego zawodu.

Każdy z was ma inne predyspozycje, które mogą ułatwiać lub utrudniać pracę w określonych zawodach. 

Predyspozycje kształtują się na bazie twoich silnych cech osobowości oraz pod wpływem doświadczeń życiowych, więc duży wpływ na ich kształtowanie ma środowisko, w jakim żyjecie.  Jednakże świadomość swoich wrodzonych skłonności i preferencji zawodowych jest najbardziej przydatna dla was. Proponuję wykonać test predyspozycji zawodowych.

Pamiętajcie taki test jest jedynie wskazówką, a nie wytyczną, której należ przestrzegać, ale warto spróbować i sprawdzić czy nasze oczekiwania pokrywają się z wynikami.

 Pod tym adresem możesz sprawdzić swoje predyspozycja zawodowe:

https://www.arealme.com/16types/pl/

https://zawodowe.info/

                                     

Temat: Kompetencje na rynku pracy

Rynek pracy jest sferą, w której zachodzą procesy związane z zatrudnieniem oraz bezrobociem. Obecnie na rynku pracy spotykają się przedstawiciele czterech pokoleń. 

Zróżnicowanie podaży i popytu na pracę powoduje wykształcenie się względnie zamkniętych dla przepływu siły roboczej segmentów rynku pracy. Ograniczony dostęp do niektórych części rynku pracy może być spowodowany:

 • konkretnymi wymaganiami pracodawców, które dyskwalifikują określoną część pracowników;

 • czynnikami stworzonymi sztucznie na przykład przez wyłączenie z możliwości pozyskania zatrudnienia osób nienależących do danej organizacji związkowej;

 • czynnikami kulturowymi, obyczajowymi;

 • innymi przeszkodami niemożliwymi do pokonania przez potencjalnego pracownika.

Ze względu na zasięg geograficzny, wyróżnia się rynki pracy o charakterze:

 • lokalnym – obejmującym daną miejscowość i jej okolice;

 • regionalnym – dotyczącym danego regionu (np. województwa);

 • krajowym,

 • zagranicznym,

 • globalnym.

Wyodrębnia się także rynki pracy ze względu na określone cechy pracowników, np.:

 • kwalifikacje (np. rynek pracy osób z wyższym wykształceniem lub rynek pracy niewykwalifikowanej siły roboczej);

 • wiek (np. rynek pracy osób w wieku 15-24 lata lub w wieku poprodukcyjnym);

 • wykonywane zawody (np. rynek pracy kierowców czy nauczycieli);

 • rodzaj pracowników (np. rynek pracy kobiet czy absolwentów).

Cechy pracodawców, według których mogą być dokonywane podziały rynku pracy, to np.:

 • forma prawna działalności (np. firmy jednoosobowe, spółki akcyjne);

 • forma własności (np. firmy prywatne);

 • rodzaj działalności przedsiębiorstw (np. produkcja, handel, usługi);

 • wielkość zatrudnienia (np. firmy małe i średnie);

 • zakres działania (np. firmy regionalne);

 • pochodzenie kapitału (np. prywatny lub zagraniczny);

 • stopień specjalizacji czy dywersyfikacji przedsiębiorstw.

 https://slideplayer.pl/slide/422242/1/images/31/RELACJE+KWALIFIKACJE-KOMPETENCJE.jpg

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=1uhlZrZFw3Y

 

Temat: Zawody nadwyżkowe i deficytowe

 Zawody nadwyżkowe to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie.

Zawód deficytowy – zawód, na który na rynku pracy jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie;

 Zawód zrównoważony – zawód, na który na rynku pracy istnieje takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie

Zobacz informacje dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie wołowskim

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/dolnoslaskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_dolnoslaskie_2020_wolowski.pdf

                                                       

Zastanów się, jakie zawody uznane za deficytowe mógłbyś w przyszłości wykonywać?

Pomyśl co musisz zrobić, żeby zdobyć wybrane zawody?

Jakie ukończyć szkoły, kursy?

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania