Jesteś tutaj: Start / DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

                                                       

Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu  Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W myśl § 11b ust. 2 -3 cyt. rozporządzenia nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych Dolnośląski Kurator Oświaty określi nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

 

KLASA 8

https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf

 

PUNKTY MAJĄ ZNACZENIE

Już dzisiaj musicie pomyśleć o punktach rekrutacyjnych, ponieważ rekrutacja oparta jest na liczeniu punktów. Próbne egzaminy i pierwszy semestr są za Wami , więc sami możecie sprawdzić jakie macie szanse i możliwości dostać się do wybranych szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajduje się rozporządzenie, która pokazuje sposób przeliczania punktów. 

http://prawo.sejm.gov.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdfpl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W POWIECIE WOŁOWSKIM

 

 http://www.zsz.brzegdolny.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=276&lang=pl

http://pzs.brzegdolny.pl/rekrutacja-2020/

https://zszwolow.edupage.org/text/?text=text/text11&subpage=2

http://zswolow.pl/

https://lowolow.pl/kopernik/rekrutacja

 https://sisr.com.pl/zasady-rekrutacji-20202021.html

 

                                                               

                                                                                 KLASA  7

Temat: Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

Zastanów się:

 • jakie znasz typy szkół ponadpodstawowych.
 • ile trwa edukacja w każdej z nich,
 • jakie zawody i kwalifikacje można zdobyć po ich ukończeniu,
 • jakim rodzajem egzaminu kończy się nauka w każdej z nich.

Zdarza się, że ten sam zawód można zdobyć w różnych typach szkół (np. technikum i szkoła policealna).

Możesz ułożyć swoją drogę zawodową, przykład poniżej

 1. Szkoła Podstawowa 8 lat > Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie Fryzjer  3 lata > Branżowa Szkoła II Stopnia w zawodzie Fryzjer 2 lata > Fryzjer   
 2. Szkoła Podstawowa 8 lat >  Technikum Usług Fryzjerskich 5 lat > Fryzjer 

Po wykonaniu zadania obejrzyj film. Zastanów się , dlaczego warto jest dobrze przygotować się do podjęcia decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu?

https://youtu.be/6TYKpA64ouc?list=PLHLGEQSnnAF6N_N65rwVselu8E1zeuFLx

Coraz rzadziej wybór zawodu oznacza jedną pracę na całe życie. Wiele zawodów pozostawi otwartą drogę na podnoszenie swoich kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.Poniżej przedstawiam alternatywne ścieżki zawodowe.

 

      

Temat: Czym się interesuję?

Zainteresowania to skłonność do wykonywania pewnych czynności. Wyzwalają one w człowieku naturalną chęć poznania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości  poprzez konkretny sposób spędzania czasu wolnego, odpoczynek oraz naukę. Pewne grupy zainteresowań przypisane są określonym profesjom, tak więc posiadanie ich ułatwia wybór zawodu.

Pomyśl o swoich pasjach, zainteresowaniach, wszystkich zajęciach, które wykonujesz w czasie wolnym. Zastanów się, w czym jesteś dobry, do czego masz uzdolnienia. Te informacje mogą być pomocne w sytuacji, gdy wybierasz lub zmieniasz zawód. 

Aby określić swoje zainteresowania zawodowe musisz odpowiedzieć sobie na wiele pytań związanych z dotychczasowym życiem, a zebrane wyniki porównać z poszczególnymi opisami zawodów.

Macie przed sobą pytania dotyczące czynności, jakie lubicie i jakich nie lubicie wykonywać. Na każde pytanie należy odpowiedzieć tak  lub nie . Starajcie się odpowiedzieć na pytanie szczerze, nie namyślając się długo.

Wynik tego ćwiczenia wskazuje kierunek rozwoju zainteresowań zawodowych.

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod

Obejrzyj film dotyczący zainteresowań

 https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74

http://centrum-kultury.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2019/01/people.png

 http://centrum-kultury.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2019/01/people.png

                                           

Temat: Poznaj swoje predyspozycje zawodowe.

Każdy człowiek charakteryzuje się innymi zdolnościami i umiejętnościami.

Są one określane mianem predyspozycji zawodowych, czyli skłonności lub umiejętnościami do wykonywania określonego zawodu.

Każdy z was ma inne predyspozycje, które mogą ułatwiać lub utrudniać pracę w określonych zawodach. 

Predyspozycje kształtują się na bazie twoich silnych cech osobowości oraz pod wpływem doświadczeń życiowych, więc duży wpływ na ich kształtowanie ma środowisko, w jakim żyjecie.  Jednakże świadomość swoich wrodzonych skłonności i preferencji zawodowych jest najbardziej przydatna dla was. Proponuję wykonać test predyspozycji zawodowych.

Pamiętajcie taki test jest jedynie wskazówką, a nie wytyczną, której należ przestrzegać, ale warto spróbować i sprawdzić czy nasze oczekiwania pokrywają się z wynikami.

 Pod tym adresem możesz sprawdzić swoje predyspozycja zawodowe:

https://www.arealme.com/16types/pl/

https://zawodowe.info/

                                     

Temat: Kompetencje na rynku pracy

Rynek pracy jest sferą, w której zachodzą procesy związane z zatrudnieniem oraz bezrobociem. Obecnie na rynku pracy spotykają się przedstawiciele czterech pokoleń. 

Zróżnicowanie podaży i popytu na pracę powoduje wykształcenie się względnie zamkniętych dla przepływu siły roboczej segmentów rynku pracy. Ograniczony dostęp do niektórych części rynku pracy może być spowodowany:

 • konkretnymi wymaganiami pracodawców, które dyskwalifikują określoną część pracowników;

 • czynnikami stworzonymi sztucznie na przykład przez wyłączenie z możliwości pozyskania zatrudnienia osób nienależących do danej organizacji związkowej;

 • czynnikami kulturowymi, obyczajowymi;

 • innymi przeszkodami niemożliwymi do pokonania przez potencjalnego pracownika.

Ze względu na zasięg geograficzny, wyróżnia się rynki pracy o charakterze:

 • lokalnym – obejmującym daną miejscowość i jej okolice;

 • regionalnym – dotyczącym danego regionu (np. województwa);

 • krajowym,

 • zagranicznym,

 • globalnym.

Wyodrębnia się także rynki pracy ze względu na określone cechy pracowników, np.:

 • kwalifikacje (np. rynek pracy osób z wyższym wykształceniem lub rynek pracy niewykwalifikowanej siły roboczej);

 • wiek (np. rynek pracy osób w wieku 15-24 lata lub w wieku poprodukcyjnym);

 • wykonywane zawody (np. rynek pracy kierowców czy nauczycieli);

 • rodzaj pracowników (np. rynek pracy kobiet czy absolwentów).

Cechy pracodawców, według których mogą być dokonywane podziały rynku pracy, to np.:

 • forma prawna działalności (np. firmy jednoosobowe, spółki akcyjne);

 • forma własności (np. firmy prywatne);

 • rodzaj działalności przedsiębiorstw (np. produkcja, handel, usługi);

 • wielkość zatrudnienia (np. firmy małe i średnie);

 • zakres działania (np. firmy regionalne);

 • pochodzenie kapitału (np. prywatny lub zagraniczny);

 • stopień specjalizacji czy dywersyfikacji przedsiębiorstw.

 https://slideplayer.pl/slide/422242/1/images/31/RELACJE+KWALIFIKACJE-KOMPETENCJE.jpg

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=1uhlZrZFw3Y

 

Temat: Zawody nadwyżkowe i deficytowe

 Zawody nadwyżkowe to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie.

Zawód deficytowy – zawód, na który na rynku pracy jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie;

 Zawód zrównoważony – zawód, na który na rynku pracy istnieje takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie

Zobacz informacje dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie wołowskim

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/dolnoslaskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_dolnoslaskie_2020_wolowski.pdf

                                                       

Zastanów się, jakie zawody uznane za deficytowe mógłbyś w przyszłości wykonywać?

Pomyśl co musisz zrobić, żeby zdobyć wybrane zawody?

Jakie ukończyć szkoły, kursy?

 

 

 

 

Temat: Znaczenie wartości w wyborze zawodu.

Ćwiczenie

 System wartości

Przykładowe pytania, zastanów się i odpowiedz.

 Co ciekawego mają inni i Ty również chciałbyś to mieć?

Co w życiu cenisz? Co jest dla Ciebie najważniejsze?

Kto jest dla Ciebie autorytetem/ważną osobą/idolem? Dlaczego?

Czym jest dla Ciebie praca?

Co to znaczy dobra pracy?

Jaka praca przyniosłaby Ci satysfakcję/byłaby spełnieniem Twoich marzeń?

Co to znaczy dobre życie?

Co lub kogo zabrałbyś  na bezludną wyspę?

Jakie masz marzenia?

Wpisz wypisz powyżej 10 najważniejszych wartości

Przykładowa lista wartości: 1. Zdrowie. 2. Rodzina. 3. Pieniądze. 4. Przyjaźń. 5. Uczciwość.  6. Rzetelność. 7. Wiara. 8. Pomoc innym. 9. Miłość. 10. Spokój. 11. Wolność. 12. Mądrość.  13. Szczerość. 14. Prawda. 15. Wierność. 16. Patriotyzm. 17.Niezależność 18.Rozwój osobisty 19.Akceptacja  20.Perfekcjonizm

1.                                                                               6.

2.                                                                               7.

3.                                                                               8.

4.                                                                               9.

5.                                                                               10.

Teraz napisz pięć najważniejszych wartości w kolejności od 1 do 5 (1 = najważniejsza)

1.

2.

3.

4.

5.

Teraz przyjrzyj się dokładnie swoim wartościom. Odpowiedz sobie na pytania - co dokładnie znaczy dla mnie ta wartość? Jak ją rozumiem? Dlaczego jest dla mnie tak ważna? Co świadczy o tym, że kieruję się tą wartością? Super! Właśnie powstała Twoja Hierarchia Wartości.

                                                             

 

                                               

 

 

Pliki do pobrania