Jesteś tutaj: Start / Działamy / Wolontariat

Wolontariat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program

Szkolnego Koła Wolontariatu


Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1

w Brzegu Dolnym

  

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z dnia 29 maja 2003 )

 
  Człowiek jest wielki nie przez to, co ma ,nie przez to, kim jest,

lecz, przez to, czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

 

Opracowanie: Wioletta Kuna

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Uczniowie w naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

CELE PROGRAMU

 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

 • kształtowanie postaw prospołecznych: empatii, zrozumienia , wrażliwości
  i życzliwości;

 • inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;

 • rozwijanie zainteresowań;

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole;

 • budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

 •  wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego;

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na działania:

 • na rzecz środowiska szkolnego;

 • środowiska lokalnego;

 • udział w akcjach ogólnopolskich( za zgodą dyrektora szkoły).

 

ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

 • raz w miesiącu;

 • raz w tygodniu na przerwie obiadowej- krótkie spotkania informacyjne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 

 • plakaty okazjonalne;

 • informacje na stronie internetowej szkoły;

 • sprawozdanie z działalności Koła.

   

SPOSOBY EWALUACJI

 

 • ankieta dla wolontariuszy;

 • sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego;

 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;

 • potwierdzenia wpłat na konta fundacji;

 • zdjęcia z imprez;

 • artykuły w prasie szkolnej i lokalnej;

 • podziękowania od osób i instytucji;

 • dzienniczki wolontariuszy.

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

 Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywacyjny.

Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność woluntarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.

Formy nagradzania:

 • pochwała dyrektora na szkolnym apelu;

 • przyznanie dyplomu;

 • wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

 • pisemne podziękowanie do rodziców;

 • wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.( Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki systematycznie uczestniczy w pracach Koła, brał udział w co najmniej w trzech akcjach pozaszkolnych oraz co najmniej czterech działaniach szkolnych.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

Struktury ogólne

 • Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 • Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły.

 • Opiekun Koła ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanej akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.

 • Na każdy rok szkolny koordynator Koła wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

 • Na koniec roku odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.

 • Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do Dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki, np. pomoc w nauce.

 • W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań bez uzgodnień z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 Wolontariusze

 • Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 • Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.

 • Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo dołączona jest pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów.

 • Członkowie Koła mogą podejmować pracę woluntarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki, pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

 • Członkowie Koła wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

 • Wolontariusze kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 • Każdy członek Koła wpisuje do ,,Dziennika Wolontariusza” wykonane prace potwierdzone przez koordynatorów lub przedstawicieli instytucji, na rzecz której wolontariusz działa.

 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariusza.

 • W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się ( w razie potrzeby) członkowie nie zrzeszeni.

Artykuły

Przejdź do - Góra grosza
25 listopada 2019

Góra grosza

Opiekun wolontariatu - Wioletta Kuna
Czytaj więcej o: Góra grosza