UMOWA GRANTOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCWEW PODPISANA

W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Czytaj więcej …