OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

UWAGA, UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

UWAGA, UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu Dolnym

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu Dolnym
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od 5.02.2024r. do 13.02.2024r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu Dolnym
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  o być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  o być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
  o wzbudzać pozytywne emocje,
  o logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 13.02.2024r. do p. K.Szulc – sala 217 w budynku przy ul. Młodzieżowej lub w sekretariacie szkoły.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 19-21.02.2024r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy