STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik Zespołu traktuje każdego ucznia i dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Zespołu, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Zespołu stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc uczniowi oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Zespole za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Zespołu (zsp1.brzegdolny.pl). Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i małoletnich uczęszczających do Szkoły i Przedszkola. Poszczególne grupy małoletnich są aktywnie zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

Standardy ochrony małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

 • w jednostce, która sprawuje ustawowy obowiązek opieki nad małoletnimi nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 • pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
 • podejmowane w jednostce postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w dokumencie statutowym lub innym wewnętrznym regulaminie jednostki a także bezpieczeństwa danych osobowych,
 • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych działań,
 • rodzice i opiekunowie prawni poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

Ponadto przyjęto, że:

 • prowadzone w jednostce postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
 • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów w szczególności organu nadzorującego.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w jednostce.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich!

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!  

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej. 

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. 

Pomogą Ci: 

 • Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
 • Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.
 • Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.
 • Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 
 • Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
 •  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.  

Możesz zadzwonić do: 

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info Adres strony https://www.niebieskalinia.pl/ 
  Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/-48-222-309-900-numer-sos-linia-pomocy-pokrzywdzonym 
 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat) https://policja.pl 

Osoby przyjmujące zawiadomienia o przemocy:

 • Pani Wioletta Biedrzycka – pedagog – tel. 713199-911 wew. 24
 • Pani Sybilla Chamuczyńska  – psycholog – tel. 713195-183 wew. 27
 • lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 tel.  713195-183

WYKAZ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TWOIM TERENIE,

UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM

 DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

LP.Nazwa instytucji/organizacjiAdres instytucji/organizacjiTelefon Adres e-mail
1Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzegu Dolnym  56-120 Brzeg Dolny Rynek 1871 3195-662gops@brzegdolny.pl
2.Sąd Rejonowy  56-100 Wołów Mikołaja Reja71 756 61 49IIIrodzinny@wolow.sr.gov.pl
3.Komisariat Policji w Brzegu Dolnym  56-120 Brzeg Dolny Aleje Jerozolimskie47 87 256 20 997kpp@wolow.wr.policja.gov.pl

MOŻESZ ZADZWONIĆ DO :

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12
00 02
(linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 18%—22% można rozmawiać z
konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 18—22% w języku rosyjskim.


 Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach
17%-21%) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 180—22%),


 Poradnia e-mailowa: niebieska linia(Q©niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem
przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE:
pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie —
konsultanci posługują się językiem migowym.


Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można
anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę
psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu
na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.


Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia
bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9** do15%,od godz. 15% do 9*9 włączony jest automat).