Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Brzeg Dolny 12.03.2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Brzegu Dolnym informuje, że w związku z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  w Brzegu Dolnym, środki funduszu   przeznacza się na:

  1. Udzielanie pomocy socjalnej – rzeczowej lub finansowej:

a) Świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosenno – letnim;

b) Świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym;

c) Zapomogi pieniężne o charakterze losowym oraz trudnej sytuacji materialnej.

  • Pomoc finansową na cele mieszkaniowo – remontowe  w formie pożyczek zwrotnych.

Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie, podzielony przez 12    i podzielony przez liczbę uprawnionych do korzystania z Funduszu członków rodziny dochód z  tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych), oraz dochodów z gospodarstwa rolnego.  Dochód brutto musi być zgodny z danymi z rocznego rozliczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT składany do Urzędu Skarbowego) za rok poprzedni.

Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest również złożenie w terminie  wniosku przez osobę uprawnioną.

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z indywidualnych świadczeń finansowanych z Funduszu zobowiązane są złożyć, w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 30 marca każdego roku, nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający  świadczenie  kompensacyjne  PIT 40A/11A,  
  • do 30 kwietnia  każdego roku, oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej   i materialnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (wymóg ten nie dotyczy osób zatrudnionych w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia – osoby te składają informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego,
  • do 10 maja  wniosek o świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosenno – letnim, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
  • do 15 listopada wnioseko  świadczenie pieniężne w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,

Osoba, która nie złoży oświadczenia i wniosku lub złoży je po terminie, albo niekompletne, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać  ze świadczeń finansowanych z Funduszu.

Załączniki

# Plik Opis
1 doc Załącznik nr 1 2 3 do pobrania