RODO

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie 25.05.2018 roku nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych ( RODO), które nakładają na szkołę dodatkowe obowiązki m.in. poinformowanie osób o tym, jak przetwarzane są ich dane, przez kogo, w jakim celu i jakie prawa te osoby mają przedstawiamy:

klauzulę informacyjną

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję Panią/Pana, że:

administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 4 tel: 713 199 911 mail: biuro@zsp1.brzegdolny.pl, strona www zespołu www.zsp1.brzegdolny.pl;

z naszym inspektorem ochrony danych, Panem Adamem Korzuchem, można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl ;

celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki;

podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań;

dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.