ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.

Opracowana zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 1. Dyrektor opracowuje plan zajęć dla uczniów klas 1-3.
 2. Zajęcia rozpoczynają się o 7.45 i trwają do 7/8 lekcji włącznie.
 3. Uczniowie uczą się w systemie zmianowym.
 4. Uczniowie (dzieci rodziców pracujących !!!) korzystają z opieki świetlicy w godzinach od:

6.15-16.15.

 1. Szczególną uwagę zwraca się na organizację zajęć wychowania fizycznego:

– organizację zajęć na świeżym powietrzu, wyjścia do parku, boisko, orlik, spacery,

– zajęcia na basenie – zawieszone do odwołania,

 1. Rodzice uczniów klas 1 odprowadzają dziecko do wejścia C

i zostawiają je w szatni pod opieką wychowawcy klasy.

 1. Szatnie dla uczniów klas pierwszych zorganizowane są na korytarzach przed klasami, uczniowie pozostawiają tam odzież wierzchnią.
 2. Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą również wejściem C do szkoły i kierują się do szatni głównej – do wyznaczonych boksów.
 3. W szkole obowiązuje obuwie zamienne.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci ( w sytuacji koniecznej) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły , zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Wychowawcy klas pierwszych czekają na uczniów w holu szatni na 10 minut przed dzwonkiem na lekcję.
 4. Wychowawcy uczniów klas 2 i 3 czekają na dzieci w swoich klasach na 10 minut przed dzwonkiem na lekcję.
 5. Jeżeli przed budynkiem szkoły zgromadzi się dużo osób rodzice i dzieci zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego.
 6. Na terenie podwórka przed placówką może przebywać jednocześnie do 15 osób.
 7. Nad porządkiem w szatni w godzinach od 7.00-8.15 czuwa wyznaczony pracownik szkoły.
 8. Odbiór dzieci ze szkoły:

Po skończonych zajęciach nauczyciele klas 1-3 sprowadzają uczniów do wyznaczonych dla poszczególnych klas wejść, odprowadzają dzieci do świetlicy.

 1. Wychowawca odpowiada za bezpieczne wyjście uczniów ze szkoły, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z rodzicem (zgoda na samodzielny powrót do domu).
 2. Obiady:

– uczniowie zapisani na obiady idą do świetlicy, tam zostają odnotowani przez nauczyciela i czekają na obiad. Uczniów na obiad odprowadza nauczyciel świetlicy/p. woźna.

Uczniowie opuszczają szkołę po zjedzonym obiedzie zgodnie z decyzją rodziców.

 1. Jedna grupa uczniów (klasa)przebywa w wyznaczonej stałej sali zgodnie z poniższym planem:

Parter:

Sala nrKlasaWychowawca
3181aE. Pastusiak
3201cJ. Jaworska-Kalisz
3211bJ. Kozioł
3063aK. Górska
304ŚWIETLICAA.Łukojko Bobrowska, K. Styczeń
305ŚWIETLICAA.Czerwińska W. Jawor R. Żak

I Piętro:

Sala nrKlasaWychowawca
4071dA.Jaruga
4132cA.Chrabąszcz
4152aJ. Kubasik
4032bA.Sygiel
4163bM. Klijewska
4013cK. Gacek
402komputeryKl.1-3
 1. Klasy pozostają w przydzielonych salach przez cały czas trwania zajęć.
 2. Nauczyciele opiekują się swoimi klasami przez cały czas trwania zajęć włącznie z przerwami.
 3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przyjścia na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Organizacja przerw na piętrach z zachowaniem dystansu w wyznaczonych strefach należy do wychowawcy klasy.
 5. W czasie przerw obowiązkiem wychowawcy jest wietrzenie klasy.
 6. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne po zakończonych zajęciach są dezynfekowane przez p. woźną.
 7. Wejście uczniów do szkoły odbywać się będzie w następujący sposób:

Wejście A i D: Przedszkole nr 4

Wejście B obok sekretariatu: uczniowie dojeżdżający, świetlica szkolna

Wejście C od dziedzińca wewnętrznego na wprost dużej sali gimnastycznej: klasy 1,2,3 ( w odstępach czasowych zgodnie z planem zajęć).

 1. Nauczyciele przedmiotów przemieszczają się do klas zgodnie z planem.
 2. W pracowni komputerowej umieszczony jest pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu komputerowego przed i po zajęciach.
 4. Po zakończeniu każdych zajęć w pracowniach dezynfekowane są ławki i krzesełka – odpowiedzialna p. woźna.
 5. Uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego korzystają z sali gimnastycznej.
 6. Po zakończeniu zajęć sala gimnastyczna i znajdujący się w niej sprzęt jest dezynfekowany przez p. woźną.
 7. Zajęcia na basenie są zawieszone do odwołania.

SZATNIA

 1. Szatnie dla uczniów klas pierwszych zorganizowane są na korytarzach przed klasami, uczniowie pozostawiają tam odzież wierzchnią.
 2. Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą wejściem C do szkoły i kierują się do szatni głównej – do wyznaczonych boksów. Każdej klasie przydzielony został oddzielny boks.

DYŻURY

 1. Dyrektor opracowuje plan dyżurów zgonie z potrzebami szkoły i nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Uczniowie, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN powinni jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, w związku z czym rodzice zobowiązani są do zadbania o odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i pory roku.

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna realizuje zadania w reżimie sanitarnym. Opieką objęci są uczniowie dojeżdżający klas 1-3 i uczniowie, których oboje rodziców pracuje.