Organizacja nauczania zdalnego od 26.11.2020r.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z decyzją rządu, od dnia 23.11.20r. wydłużony zostaje czas nauki zdalnej.

Po analizie pracy zdalnej w minionym tygodniu oraz zebranych od Państwa i nauczycieli informacji, przedstawiam plan pracy klas edukacji wczesnoszkolnej, który obowiązywać będzie od dnia 26.11.2020r. (czwartek)

Klasy pierwsze rozpoczynają pracę z nauczycielem o godzinie 8.00 każdego dnia. Spotkania z nauczycielem wychowawcą odbywać się będą 2 razy po 30 minut z przerwami (o długości przerw decyduje nauczyciel). Zajęcia online realizować będą podstawę programową z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Edukacja informatyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna i w-f realizowane będą w formie projektów, zadań, ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia. Język angielski i religia realizowane będą online na wypracowanych do tej pory zasadach. O wszystkich zmianach informuje wychowawca.

Klasy drugie rozpoczynają pracę z nauczycielem o godzinie 10.00 każdego dnia. Spotkania z nauczycielem wychowawcą odbywać się będą 2 razy po 45 minut z przerwami (o długości przerw decyduje nauczyciel). Zajęcia edukacyjne mogą wydłużyć się w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, o czym decyduje nauczyciel. Zajęcia online realizować będą podstawę programową z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Edukacja informatyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna i w-f realizowane będą w formie projektów, zadań, ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia. Język angielski i religia realizowane będą online na wypracowanych do tej pory zasadach. O wszystkich zmianach informuje wychowawca.

Klasy trzecie rozpoczynają pracę z nauczycielem o godzinie 9.00 każdego dnia. Spotkania z nauczycielem wychowawcą odbywać się będą 2 razy po 45 minut z przerwami (o długości przerw decyduje nauczyciel). Zajęcia edukacyjne mogą wydłużyć się w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, o czym decyduje nauczyciel. Zajęcia online realizować będą podstawę programową z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej. Edukacja informatyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna i w-f realizowane będą w formie projektów, zadań, ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia. Język angielski i religia realizowane będą online na wypracowanych do tej pory zasadach. O wszystkich zmianach informuje wychowawca.

Po zakończeniu zajęć z klasą nauczyciel kontaktuje się z poszczególnymi uczniami w celu odpytania np. czytania czy rozmowy indywidualnej, sprawdzenia zadania domowego, konsultacji.

Każdy nauczyciel do godziny 15.00 przesyła przez CLASSROOM informacje na temat przygotowania na dzień następny (podręcznik, ćwiczenie, pomoc dydaktyczną …). Umożliwi to efektywne wykorzystanie czasu na pracę z klasą.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość realizacji zajęć w warunkach szkolnych. Pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia według ustalonych z rodzicami zasad.

Zajęcia w ramach zindywidualizowanych ścieżek edukacyjnych realizowane są na terenie szkoły według ustalonych z rodzicami zasad.

Zajęcia rozwijające (dodatkowe) prowadzone są online po zajęciach głównych w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i terminie.

Jolanta Fryga – Dyrektor ZSP1