Wydawanie legitymacji na nowych zasadach

eLegitymacja to plastikowa karta zgodna z ze specyfikacją zawartą w rozporządzeniu z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, która od 13 lipca 2024 r. zastąpi dotychczasową legitymację papierową.

Co istotne, nowa eLegitymacja będzie po 12 lipca 2024 r. wydawana  tylko pierwszoklasistom i w przypadku konieczności wydania duplikatu. Wszystkie dotychczas wydane papierowe legitymacje uczniowskie zachowują ważność do ukończenia szkoły przez ich posiadaczy, pod warunkiem posiadania aktualnej pieczęci. Ewentualna decyzja o wymianie tych dokumentów z papierowych na plastikowe należy do szkoły. Legitymacje, które zostały wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, zachowają ważność do momentu, kiedy można je przedłużać, ale nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Dolnobrzeskie placówki oświatowe, w celu wyrobienia eLegitymacji będą korzystały z usług firmy zewnętrznej, która obsługuje e-dziennik, co pozwoli na zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo danych uczniów.

Należy jednak pamiętać, że będzie to procedura dłuższa czasowo niż do tej pory. Wyrobienie nowej legitymacji będzie wiązało się z zewnętrznym zamówieniem, wyrobieniem przez firmę i odesłaniem do placówki (szacowany czas – 21 dni).

W celu usprawnienia procedury zamawiania prosimy rodziców uczniów, aby zrobili swoim dzieciom aktualne zdjęcia, wgrali je do e-dziennika, ponieważ pozwoli to na sprawne zaciągnięcie danych
i wizerunku, które znajdą się na eLegitymacji.

Zgodnie z § 74 ww. rozporządzenia: 

1)  legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne w postaci papierowej i w postaci kart formatu ID-1 wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole, szkole polskiej albo szkole i zespole szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe, albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego;

2)  legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne w postaci papierowej i w postaci kart formatu ID-1 mogą być wydawane odpowiednio uczniom i dzieciom niepełnosprawnym na podstawie i na drukach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do dnia 12 lipca 2024 r.;

3)  legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne wydane zgodnie z ust. 2 zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole, szkole polskiej albo szkole
i zespole szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe, albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego;

5)  uczniom szkół, którym wydano legitymację szkolną w postaci papierowej lub w postaci karty formatu ID-1, może być także wydana, na podstawie przepisów dotychczasowych, mLegitymacja szkolna;

6) duplikaty mogą być wydawane na drukach dotychczasowych do czasu utraty ważności oryginałów;

7) wydanie duplikatu eLegitymacji będzie wiązało się z pokryciem kosztów związanych z wydaniem
i przesyłką.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120 ze zm.) – § 61 ust. 14, § 74.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.) – załącznik nr 4.