SZKOLNY KONKURS na „Hasło promujące zdrowie”.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Uczniowie klas 1-3.

TERMINY DOTYCZĄCE KONKURSU:

1. Termin składania prac upływa 02.06.2022 r.

– prace oddajemy wychowawcom klas

CELE KONKURSU:

  1. Promowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowej żywności.
  2. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.
  3. Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.
  4. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie.

2. Plakat musi zawierać:

  • hasło promujące zdrowie (hasło musi być wymyślone przez ucznia)
  • plastyczną ilustrację hasła.
  1. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A3.

4.Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa. 5.Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

OCENIANIE KONKURSU:

1.Konkurs będzie oceniany przez Komisję Konkursową:

  1. Kryteria oceny:

zgodność z tematem konkursu,

wartość plastyczna pracy (gama kolorystyczna, kompozycja, estetyka),

komunikatywność i czytelność przekazu, pomysłowość i oryginalność,

poprawność merytoryczna pracy.

  1. Wyniki konkursu wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie !

Organizatorzy konkursu :

Kamila Żurko

Monika Klijewska