Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

25.01.2022

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Czytaj więcej …

UMOWA GRANTOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCWEW PODPISANA

W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Czytaj więcej …

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym.

14.12.2021

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian. Przepisy zawierają pewne wyjątki.

Czytaj więcej …

Informacja dla rodziców

Podczas wakacji 2022 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw
w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach szkolnych   i przedszkolnych. W czasie zamknięcia przedszkoli wyznaczone zostały placówki dyżurujące dla dzieci, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki*.

Czytaj więcej …

Informacja dla uczniów klas VII – VIII o Światowym Szczycie Cyfrowym

Założeniem wydarzenia jest, aby było ważną inicjatywą dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą  globalne środowisko internetowe.

Jednym z wydarzeń towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF – Youth IGF Summit. To idealna okazja dla młodych ludzi, aby mogli porozmawiać, w międzynarodowym gronie, na temat przyszłości przestrzeni cyfrowej.

Czytaj więcej …